Algemene voorwaarden

 CENVI Coaching & Training BV

Inhoudsopgave

Artikel 1 – DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

CENVI Coaching & Training BV

Postadres: Kennemerstraatweg 13, 1814 GA, Alkmaar            
E-mailadres: cenvicent@cenvicent.com   
Telefoonnummer: 072 843 55 30   
KvK-nummer: 80294170      
Btw-nummer: NL861620148B01

 

Afnemer van dienstenaanbod – de koper/afnemer die handelt voor doeleinden buiten en binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

Partijen – de ondernemer en de afnemer van dienstenaanbod

Aanbod – de producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de afnemer van dienstenaanbod

Aankoop – het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst of soortgelijk document wordt gekocht door de afnemer van dienstenaanbod van de ondernemer

Bedenktijd – de termijn waarbinnen de afnemer van dienstenaanbod herroepingsrecht heeft

Dag – kalenderdag

Herroepingsrecht – het recht voor de afnemer van dienstenaanbod om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden

Koopovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak of dienst te geven en de afnemer van dienstenaanbod zich verbindt voor deze zaak een (koop)prijs te betalen

Koop op afstand – een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de Afnemer van dienstenaanbod wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de afnemer van dienstenaanbod en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstandArtikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen (koop)overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de afnemer van dienstenaanbod.
 2. Voor het sluiten van de (koop)overeenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de afnemer van dienstenaanbod op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de afnemer van dienstenaanbod.
 3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de afnemer van dienstenaanbod.
 4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de afnemer van dienstenaanbod meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – (KOOP)OVEREENKOMST

 1. De (koop)overeenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de Afnemer van dienstenaanbod.
 2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. De ondernemer brengt de afnemer van dienstenaanbod op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
 4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het afname/bestel proces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
 5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de afnemer van dienstenaanbod op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
  a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van de ondernemer;
  b) de voornaamste kenmerken van de aankoop diensten en productent;
  c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;
  d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;
  e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
  f) indien de afnemer van dienstenaanbod herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van het stoppen van de aankoop diensten en of producten, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding (WPG);
  g) indien de afnemer van dienstenaanbod geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de afnemer van dienstenaanbod geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de afnemer van dienstenaanbod afstand doet van zijn recht op herroeping;
  h) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;
  i) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de afnemer van dienstenaanbod op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.
 6. Indien de overeenkomst is ontstaan op een openbare veiling wordt aan het verstrekken van de informatie van het in lid 5 onder a genoemde voldaan door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester te verstrekken.

Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT

 1. De afnemer van dienstenaanbod heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 7 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.
 3. Voor herroeping kan de afnemer van dienstenaanbod het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.
 4. Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de afnemer van dienstenaanbod zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 3 maanden onder de voorwaarden zoals gesteld in de “wederzijdse prestatie garantie” (WPA).
 5. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de afnemer van dienstenaanbod dat het recht op herroeping is uitgesloten:
  a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
  b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;
  c) overeenkomsten waarbij de afnemer van dienstenaanbod de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende zaken of diensten te verrichten, tenzij:

– het aanvullende dienstverlening waar de afnemer van dienstenaanbod niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, betreft;

– het de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het zaken of diensten uit te voeren, betreft;

d) overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na uitvoering van de overeenkomst, indien:

 • de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer van dienstenaanbod; en
 • de afnemer van dienstenaanbod heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat de ondernemer de overeenkomst heeft uitgevoerd;

  e) overeenkomsten tot het verrichten van diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, mits in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van uitvoering is opgenomen.

Artikel 5 – ONTBINDING

 1. Indien de afnemer van dienstenaanbod herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de ondernemer verschafte modelformulier (WPG) voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.
 2. Door ontbinding van de (koop)overeenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.
 3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de afnemer van dienstenaanbod ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de afnemer van dienstenaanbod gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de afnemer van dienstenaanbod uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.
 4. Indien de afnemer van dienstenaanbod de overeenkomst herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht tot het verrichten van de dienst, is de afnemer van dienstenaanbod de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de afnemer van dienstenaanbod aan de ondernemer moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst, voor zover de totale prijs niet excessief is. Indien de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 5. De afnemer van dienstenaanbod draagt geen kosten voor de uitvoering van de dienst, die geheel of gedeeltelijk tijdens de herroepingstermijn is verleend, indien:

– de ondernemer heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f of g te verstrekken, of;

– de Afnemer van dienstenaanbod niet uitdrukkelijk heeft verzocht tot bovengenoemde uitvoering tijdens de ontbindingstermijn.

 1. De afnemer van dienstenaanbod is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

Artikel 6 – PRIJS

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en exclusief wettelijke btw.
 2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, met uitzondering van de jaarlijkse indexatie dewelke plaats kan vinden op de eerste dag van elk nieuw kalenderjaar.
 3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging (indien van toepassing).
 4. In het geval van een prijsverhoging wordt de afnemer van dienstenaanbod tijdig, en uiterlijk een maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde prijs op de hoogte gebracht.

Artikel 7 – BETALING

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een (aan)betaling te verlangen van de afnemer van dienstenaanbod zoals gespecificeerd op het “aanvraagformulier” of offerte.
 2. Tot het moment dat de betaling door de afnemer van dienstenaanbod is voldaan, kan de afnemer van dienstenaanbod geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt (indien van toepassing), dient door de afnemer van dienstenaanbod te worden voldaan binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen bedenktijd van toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Indien de afnemer van dienstenaanbod zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de afnemer van dienstenaanbod van rechtswege in verzuim. In het geval dat de afnemer van dienstenaanbod na nogmaals 30 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de afnemer van dienstenaanbod over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de afnemer van dienstenaanbod afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 8 – UITVOERING

 1. De ondernemer draagt zorg voor het uitvoeren van de overeenkomst op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de afnemer van dienstenaanbod heeft aangegeven als uitvoeradres of op het adres zoals door afnemer van dienstenaanbod en ondernemer in gezamenlijk is afgesproken.
 2. De afnemer van dienstenaanbod dient zorg te dragen dat de uitvoering tijdig kan plaatsvinden.
 3. Uitvoering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere datum voor uitvoering is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.
 4. Indien de overeengekomen uitvoerdatum wordt overschreden, is de afnemer van dienstenaanbod niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden en zullen partijen een alternatieve datum van uitvoering kiezen.
 5. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig deze algemene voorwaarden, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de afnemer van dienstenaanbod, betaalt de ondernemer het teveel betaalde bedrag onverwijld terug voor zo ver de afgesproken diensten en of zaken niet geleverd kunnen worden door de ontbinding (pro-rata)

Artikel 9 – GARANTIE

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop van zaak of dienst voldoet aan de specificaties van het aanbod.
 2. Iedere “verkopersgarantie” die wordt verstrekt door de ondernemer aan de afnemer van dienstenaanbod, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.


Artikel 10 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De ondernemer beschikt over een voor de afnemer van dienstenaanbod toegankelijke klachtafhandelingsprocedure. Klachten kunnen verzonden worden per e-mail naar: cenvicent@cenvicent.co
 3. Indien de afnemer van dienstenaanbod een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.
 4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.
 5. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 


Opgesteld op: 1 januari 2021